Perustuslain perustuslaillisuudesta

0

Virolainen vitsi: Ote partisaanin päiväkirjasta:
”17. toukokuuta – valloitimme tovereiden kanssa metsäalueen. 19. toukokuuta – saksalaiset joukot ajoivat meidät takaisin metsästä. 22. toukokuuta – kokosimme viimeisetkin miehet ja ajoimme puolestamme saksalaiset pois metsästä. 5. toukokuuta – saksalaiset kutsuivat apujoukkoja ja ajoivat taas meidät pois metsästä. 26. toukokuuta – tuli metsänvartija ja ajoi meidät kaikki pois metsästä.”

Jotenkin tähän tapaan sujuu lainsäädäntötyö Suomessa. Metsänvartijan roolissa on perustuslakivaliokunta asiantuntijoineen. Ja perustuslakiasiantuntijan roolista voidaan todeta sananlaskun sanoin, että mikäli sinulla on vain vasara, näet joka puolella nauloja – siis tässä tapauksessa kaikki on perustuslakia.

Ongelmalliseksi tämä juristeria on osoittautunut sote-uudistuksessa. Ehdotettiinpa mitä tahansa, se on aina perustuslain takaaman kunnallisen itsehallinnon vastaista.
Perustuslain 121§ 1. momentin mukaan ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.”

Tämä selvä, mutta olisi syytä lukea myös ko. pykälän 2. momentti: ”Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla”.
Tämä oikeuttaa eduskunnan lailla säätämään, mitä kunnat tekevät tai eivät tee – ja onhan sellainen laki olemassa, vaikka perustuslakiviisaat ilmeisesti eivät ole sitä lukeneet: kuntalaki. Ja sen 2§:n mukaan ”kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät”.

Kunnalla on siis kahdenlaisia tehtäviä: itsehallinnollisia ja lakisääteisiä. Ja yllätys, yllätys, kaikki sote-tehtävät ovat lakisääteisiä eli eduskunta voi niistä säätää puuttumatta kuntien perustuslailliseen itsehallintoon.

Perustuslain 121§ 3. momentin mukaan kunnilla on verotusoikeus. Perustuslakiviisaiden mielestä tämä tarkoittaa sitä että jos ja kun sote-uudistuksella säädetään ko. tehtävät maakuntahallinnolle, valtio ei voi velvoittaa kuntaa alentamaan verotustaan tätä vastaavasti. Mutta taas on asiantuntijoilta jäänyt lukematta seuraava eli 4. momentti: ”lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta” – eli veron perusteista eduskunta voi lailla säätää. Ja säätääkin esim. kiinteistöverosta.
Ja perustuslain 121§ 4. momentin ”mukaan itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla” – maakuntahallintoon on varauduttu.
Edellä sanottu ei tarkoita sitä, etteikö sote-uudistukseen liittyisi perustuslaillisia ongelmia.

Pahin ongelma on se, miten veronmaksajien rahoilla sairaanhoitopiireille ja kunnillekin muodostunut sote-omaisuus pysyisi maakuntahallinnon alaisena edelleen veronmaksajien käytössä ja hyötynä ilman, että nämä samat veronmaksajat joutuvat maksamaan tämän omaisuuden uudestaan niin kuin nyt näyttää tapahtuvan.
Raimo Korhonen