Uudenkaupungin kaupungin toimenpiteitä koronaepidemiatilanteessa

0
Koronatilanne on rauhallinen Varsinais-Suomessa.

Uudenkaupungin kaupungin johto ja pandemiatyöryhmä ovat viime päivinä seuranneet tiiviisti valtion, THL:n, sairaanhoitopiirin, sosiaali- ja terveysministeriön ja muiden viranomaisten ohjeistuksia sekä Uudenkaupungin ja Varsinais-Suomen tilannetta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja arvioi tarvittavia toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja palveluiden turvaamiseksi. Monenlaisia toimenpiteitä ja järjestelyjä on tehty jo näinkin lyhyellä ajanjaksolla ja henkilöstö on omaksunut nopeasti uudet digitaaliset alustat ja työskentelytavat. Vaikka monet työskentelevätkin pääosin etänä, on toimipisteitä osittain suljettu ja henkilöstöresursseja siirrelty eri osastoihin. Tätä työtä helpottamaan on avattu erillinen Henkilöstöpankki.

Terveyspalvelut keskittää hengitystieinfektiopotilaiden hoidon

Uudenkaupungin terveyskeskuksessa on avattu valtakunnallisestikin ensimmäisten joukossa, hengitysinfektiopotilaiden vastaanotto. Vastaanotto toimii entisen neuvolan tiloissa ja sinne on oma erillinen sisäänkäynti. Terveyskeskuksessa asiakkaat ottaa vastaan aulahenkilö, joka ohjaa potilaita eri vastaanotoilla ja opastaa suojavarusteiden käytössä. Infektiovastaanoton lisäksi terveyskeskuksessa toimii myös kiire- sekä normaali vastaanotto.

Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen toteaa, että viime päivät ovat olleet erittäin kiireisiä ja puhelimet ruuhkaisia. Lahtinen muistuttaa, etteivät hyväkuntoiset hengitystieoireiset henkilöt ottaisi yhteyttä neuvontapuhelimiin, vaan katsoisivat ohjeistukset terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

Kustavin ja Pyhärannan terveysasemat ovat henkilöstöresurssien vuoksi suljettuina. Kiireettömiä ajanvarauksia peruutetaan ja kuntoutusryhmätoiminta sekä muut ryhmätoiminnot ovat tällä hetkellä tauolla. Lahtisen mukaan tilannetta helpottaa, että potilaat ovat myös omatoimisesti peruneet vastaanottojaan eri yksiköissä. Vanhusten kuntoutusosasto Kuunari on suljettu ja sen henkilöstöä on siirtynyt kotihoidon avuksi.

Suljetun Kuunarin tiloihin on avattu 15-paikkainen osasto 3, jossa hoidetaan mahdolliset korona- sekä muut hengitysinfektiota sairastavat potilaat. Suljetun Vehmaan vuodeosaston henkilökunta on siirtynyt poikkeustilan ajaksi osastolle 3. Myös työterveyshuollon, lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon hoitajia on perehdytetty avosairaanhoidon kiire- ja infektiovastaanotolle.

Muutoksia vanhusten palveluihin

Koronepidemia on aiheuttanut muutoksia myös vanhusten palveluihin. Yli 70-vuotiaille on avattu neuvontapuhelin, joka palvelee arkisin klo 9-15 ja välittää asiointiavunpyynnöt eteenpäin kotihoidolle.

Välttämättömät ikääntyneiden käynnit seniorineuvola Kompassissa hoidetaan ajanvarauksella. Hoitotasapainon seurannat hoidetaan, jotta vältetään käynnit terveyskeskuksessa tai sairauden paheneminen ja terveydenhuollon palvelujen tarve. Tarvittaessa terveydenhoitaja on käytettävissä kotihoidon lisääntyvään hoitajatarpeeseen.

Sakunkulman päiväkeskuksen toiminta on kokonaan keskeytetty. Kutsutaksitilauksia välitetään edelleen, vaikka asiakasmäärät ovat laskeneet. Tilapäishoitoja ei Kalannin vanhainkodissa ja Merituulikodissa tällä hetkellä järjestetä. Omaishoitajille annetaan tukea, neuvontaa ja ohjausta tarvittaessa puhelimitse.

Lisääntyneeseen kotihoidon tarpeeseen on saatu henkilöstöresursseja mm. Tyynelästä ja Kuunarista. Myös muutamia koulunkäyntiohjaajia on perehdytetty kotihoitoon. Vierailukiellot ovat voimassa Kalannin Palvelukeskuksessa, Kalannin vanhainkodissa sekä Merituulikodissa. Vanhustyönjohtaja Kirsi Routi-Pitkäsen mukaan kotihoidossa tulee saada hoitajien vaihtuvuus minimiin, mutta haasteita siihen tuovat sairauslomat, irtisanoutumiset ja eläköitymiset.

Sosiaalipalvelut poikkeusoloissa

Sosiaalipalveluja jatketaan poikkeusolojen aikanakin kunnan arvion mukaisella tavalla, niiden asiakkaiden tai perheiden kohdalla, joiden palvelujen tarve on jo aiemmin arvioitu kriittiseksi ja välttämättömäksi hyvinvoinnin tai toimeentulotuen kannalta.

Sosiaalityönjohtaja Marika Lehtinen toteaa, että toimintoja ei vedetä alas ennen kuin tilanne on päällä ja sitä vaatii ja tarpeelliset avopalvelut turvataan. Kaikkiin sosiaalihuollon asiakkaisiin ollaan säännöllisesti yhteydessä puhelimitse, jotta pystytään arvioimaan asiakkaiden tilannetta ja tuen tarvetta. Henkilökohtaiset tapaamiset ovat edelleen mahdollisia niitä tarvitseville.

Sosiaalipalvelujen yhteydenotot ovat työikäisten osalta keskitetty aikuisten vastaanotto Arvoon, joka toimii päivittäin klo 9-15 puhelimitse. Asiointi ilman ajanvarausta arkisin klo 13-14, niille asiakkaille, jotka eivät pysty olemaan yhteydessä puhelimella.

Aktivointikeskus Puusti ja työpaja Väiski ovat suljettu. Suljetun Pajalan toimintakeskuksen henkilöstö on siirretty tehostetun palveluasumisen yksikkö Merililjakotiin avustaviin työtehtäviin. Vammaispalvelujen toimisto on auki päivystyksellisesti ja erityisryhmien tarpeet hoidetaan koko aikaisesti tarpeen mukaan.

Perhekeskuksen ja lastensuojelun yksiköt toimivat tällä hetkellä yhtenä kokonaisuutena. Etäopiskelu on kuormittanut perheiden jaksamista. Lehtinen kertookin, että sivistyspalvelujen kanssa käydään nyt keskustelua niistä lapsista, nuorista ja perheistä, joiden kannalta lähiopetus olisi edelleen mahdollista, jotta perheiden tilanteet eivät kriisiytyisi ja kuormittaisi lastensuojelua.

Opetus ja koulutus toimii valtioneuvoston linjausten mukaan

Oppilaitoksissa ja päiväkodeissa aloitettiin pandemiaan varautuminen jo hyvissä ajoin mm. tehostetuilla hygieniatoimenpiteillä ja tiedottamalla huoltajia. Valmiuslain astuttua voimaan panostettiin etäopetuksen suunnitteluun. Aluehallintovirasto on 23.3. päätöksellään määrännyt koulujen ja oppilaitosten tilat suljettaviksi.

Suomen valtioneuvoston tämänhetkisen linjauksen mukaan koulut ovat suljettuina 13.4. asti ja opetus jatkuu etäopetuksena. Päiväkodit ja päiväkotien yhteydessä tapahtuva esiopetus jatkavat toimintaansa.  1.–3. luokan sekä erityisen tuen oppilaille tarjotaan lähiopetusta niissä tilanteissa, joissa se on välttämätöntä. Opetusministerin ohjeistuksen mukaan, tulisi varhaiskasvatusikäiset ja 1-3 vuosiluokkien pienet koululaiset viedä päiväkotiin ja lähiopetukseen vain, jos on aivan pakko. Lähiopetukseen osallistuvien opetus on keskitetty Hakametsän ja Kalannin kouluihin.

Oppilashuoltohenkilöstö on irrotettu yksikkökohtaisista vastuualueista ja se on ollut mukana suunnittelemassa lapsiperheille tarjottavia sähköisiä tukipalveluita yhteistyössä nuorisotoimen, perhekeskuksen ja lastensuojelun kanssa. Opetustoimenjohtaja Arja Kitolan mukaan lapsimäärän vaihtelua seurataan varhaiskasvatuksen osalta 26.3. asti, jonka jälkeen päätetään, onko toimintaa mahdollista keskittää muutamiin yksikköihin. Päätöksissä huomioidaan, ettei lapsia saa koota isoihin ryhmiin.

Elinkeinopalvelut tiedottaa yritysten tukimahdollisuuksista

Matkailutoimisto palvelee puhelimitse ja sähköpostitse sekä tuottaa sisältöjä verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Muutoin elinkeinopalveluissa panostetaan erityisesti tiedon jakamiseen ja yritysten toimintaedellytysten tukemiseen koronakriisin aikana. Elinkeinotoimi on avannut yrityksille suunnatun koronainfo sivun: uusikaupunki.fi/koronatietoa-yrityksille

Elinkeinojohtaja Jarkko Heinosen mukaan sivuille päivitetään koko ajan uusimmat tiedot ja neuvot poikkeuksellisesta tilanteesta selviämiseksi. Lisäksi sivulle on koottu suoria linkkejä yritysten kannalta tärkeiden organisaatioiden infosivuille. Sivuista on tiedotettu paitsi suorana sähköpostiviestinä yrityksille, myös printti- ja sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa.

Kaupunkisuunnittelu työskentelee sähköisillä alustoilla

Kaupunkisuunnittelun työntekijät ovat pääsääntöisesti siirtyneet tekemään etätyötä. Kaupunginarkkitehti Leena ArvelaHellénin mukaan etätyöskentelyyn on hyvät valmiudet ja työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito tapahtuu Teams-alustalla.  ”Olemme perustamassa Teamsiin kaava- sekä yhdyskuntasuunnittelun kanavan”, Arvela toteaa. Työn alla on lukuisia kaavahankkeita, infran suunnittelukohteita, pienempiä kunnostuskohteita sekä kirjaston peruskunnostaminen. Kartat ja paikkatieto toimivat sähköisesti. Mittaukset tapahtuvat normaalisti, lähikontakteja välttäen.


Teknisessä toimessa rakennustyöt pysyvät käynnissä

Teknisen ja ympäristötoimen työntekijät ovat mahdollisuuksien mukaan siirtyneet etätöihin. Tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo, että henkilöstöä on myös kehotettu valmistautumaan siirtymistä toisiin tehtäviin, mikäli henkilön omaa työtehtävää ei hoideta tai se poistuu valmiuslain aikana.

Rakennustyöt pysyvät käynnissä ja tilaajan rakennustöiden valvonta sekä kiinteistöjen ylläpito suoritetaan normaalisti. Myös ympäristötoimi ja rakennusvalvonta sekä viherpalveluyksikkö toimivat normaalisti. Kierrätyskeskus on suljettu ja kuntouttava työllistämistoiminta on lopetettu. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen valmistelu jatkuu normaalisti sovitussa aikataulussa. Ruoka- ja puhdistuspalvelut ovat tehneet oman miehityssuunnitelmansa huomioiden eri yksiköitten sulkemiset. Puhdistuspalvelut ovat siirtäneet resurssejaan palvelukeskusten johtajien kanssa sopien tarpeen mukaan eri toimipisteisiin.


Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Kaupungin virastotalo Mörne on suljettu ulkopuolisilta kävijöiltä toistaiseksi, lukuun ottamatta sosiaalipalveluiden toimipistettä. Myös hallinto-, talous ja ICT-palveluiden henkilöstö on siirtynyt pääosin etätyöhön. Henkilöstö on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelupiste Passari palvelee edelleen normaalisti ma-pe klo 9-16.30.

Talousjohtaja Anne Takala painottaa, että asiointia toivotaan hoidettavan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Passariin on siirretty lisähenkilöresurssi kirjastosta. ICT-yksikkö on varmistanut järjestelmien toimivuuden ja henkilöstön etätyömahdollisuudet. Etusijalla ovat olleet terveyspalveluiden tarvitsemat laitteet ja yhteydet. Takala huomauttaa, että koronavirusepidemian ja valmiuslain aikana on tullut paljon ylimääräisiä selviteltäviä asioita ja valmisteltavia palavereja, mutta operatiivinen toiminta toimii niin normaalisti kuin mahdollista.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden yksiköt on jouduttu sulkemaan koronaepidemian vuoksi. Näitä ovat mm. nuorisotilat, liikuntatilat kuten uimahalli, jäähalli, sisäliikuntapaikat, kuntosalit sekä kulttuurikeskus, museo ja kirjasto. Myös ohjattu toiminta ja tapahtumat on peruttu. Hyvinvointijohtaja Asta Engströmin mukaan kaikissa palveluyksiköissä on lähdetty kehittämään korvaavia, digitaalisesti saavutettavia ja kaupungille jalkautuvia sekä kaupunkilaisia aktivoivia palveluja.

Tarkoitus on myös lähteä miettimään yhteisiä keinoja niin seurakunnan kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoidenkin kanssa huomioiden koronatilanteen pitkittymisen vaikutukset yhteisöllisyyteen, ihmisten henkiseen ja sosiaaliseen kantokykyyn sekä muuhun avun tarpeeseen. 30.3. käynnistyvä Yhteistä kumppanuutta -hanke ja järjestökoordinaattorin aloittaminen antaa lisäresurssia tähän työhön. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut tiedottaa näistä toimenpiteistä ja suunnitelmistaan erillisellä tiedotteella.

Lisää tietoa koronavirustilanteesta ja sen vaikutuksista kaupungin palveluihin löydät:
www.uusikaupunki.fi/korona 

Tärkeitä puhelinnumeroita

Jos epäilet koronavirustartuntaa
puh. 02 8451 2400 (klo 8.00-15.15)
puh. 02 313 8800 (muina aikoina)

Valtakunnallinen puhelinneuvonta
puh. 0295 535 535 (arkisin 8-21, la klo 9-15)

Neuvontapuhelin yli 70-vuotiaille
puh. 044 351 5370 (arkisin klo 9-15)

Sosiaalipalvelut keskitetysti
Aikuisten vastaanotto Arvo
puh. 040 663 7001 (arkisin klo 9-15)

Psykososiaalinen tuki
Aikuisten vastaanotto Arvo
puh. 040 663 7001 (arkisin klo 9-15)

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö
puh. 044 700 2333 (klo 8-15.15 – takaisinsoittojärjestelmä)

Palvelupiste Passari
puh. 050 420 5260