Kaupungin vuoro vastata sihyn valituksiin

0
Kaupunginhallitus- ja valtuusto päättivät 2017, että sivistys- ja hyvinvointikeskus toteutetaan.

Uudessakaupungissa on viime aikoina urakoitu lausuntoja, joilla vastataan Turun hallinto-oikeuteen toimitettuihin sivistys- ja hyvinvointikeskusta (sihyä) koskeviin valituksiin.

Kaupungille hallinto-oikeudelta tulleet lausuntopyynnöt koskivat neljää eri sihyyn liittyvää valituskokonaisuutta. Valittajina on sekä yksityishenkiöitä että asunto-osakeyhtiö. Kaupunginhallituksen lausuntoja sihyyn liittyviin valituksiin käsiteltiin maanantain kokouksessa.

Hallinto-oikeus pyytää kaupungilta vastauksia ja perusteluita asioihin, jotka kesäkuussa sihystä valituksensa jättäneet kuntalaiset ovat nostaneet kepinnokkaan.

Nyt hallinto-oikeus pyytää kaupunkia antamaan selostuksen esimerkiksi sihyyn liittyvästä päätöksenteosta, vastaamaan oikeudenkäynnin osapuolten esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin.

Maanantaina kokoontunut Uudenkaupungin kaupunginhallitus totesi, ettei valtuuston sihyyn liittyvää päätöstä ole kuntalaisten valituksissa esitetyillä perusteilla tarpeen kumota ja päätti Turun hallinto-oikeudelle lähetettävän lausunnon sisällöstä.

Kaupunginhallitus päätti äänestysten ja kaupunginjohtaja Atso Vainion muutosehdotusten jälkeen, että hallinto-oikeuteen lähetetään kaupunginjohtajan ja lakimiesten valmistelemat lausunnot.

Kaupungin lausunnoissa pyydetään hallinto-oikeudelta kuntalaisten tekemien valitusten tutkimatta jättämistä. Kahden valituskokonaisuuden osalta pyydetään, että ne hylätään kokonaisuudessaan, koska ne eivät perustu lakiin.

Kaupungin lausunnon mukaan varavaltuutetut on kutsuttu paikalle valtuuston työjärjestyksen määräämällä tavalla. Kaupungin mukaan sihyyn liittyvä päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä kaupungin toimivaltaa ole ylitetty.

Sihyyn liittyvät päätökset eivät ole kaupunginhallituksen lausunnon mukaan lainvastaisia. Hankintapäätös ei ole syntynyt kuntalain tai julkisuuslain vastaisesti. Hankinta-asiakirjat tulevat julkiseksi yleisölle vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Kaupunki toteaa tarjonneensa kuntalaisille monipuolisesti mahdollisuuksia esittää näkemyksiä ja mielipiteitä hankinta-asiaan liittyen eri ajankohtina. Uusikaupunki katsoo, että sen viestintä hankintapäätöksen valmistelun ja hankintapäätöksen tekemisen osalta on ollut kaikin puolin lain mukaista. Valtuusto kannatti yksimielisesti hankintapäätöksen tekemistä.

Valituksissa on esitetty sihyyn liittyvän päätöksen täytäntöönpanokieltoa. Kuntalain mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kaupunginhallitus on tämän vuoden kesäkuussa tekemällään päätöksellä päättänyt, että sihyn asemakaavamuutosta koskevaa päätöstä ei laiteta tässä vaiheessa täytäntöön. Silti kaupunki katsoo, ettei täytäntöönpanokiellolle ole perusteita, joten siihen liittyvät vaatimukset tulee jättää tutkimatta ja hylätä.

Kaupunki myös toteaa lausunnoissaan, ettei ole perusteita siihen, että Uusikaupunki korvaisi valittajien oikeudenkäyntikulut. Uusikaupunki puolestaan vaatii, että valittajat korvaavat kaupungin oikeudenkäyntikulut.

Kaupunki pyytää hallinto-oikeudelta vielä tilaisuutta uuden lausuman antamiselle, mikäli oikeus antaa valittajille mahdollisuuden lausua asiasta uudelleen vielä kirjallisesti. Kaupunki pyytää oikeudelta myös, että asia käsiteltäisiin kiireellisenä.

FAKTA: Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Kaupunginhallitus- ja valtuusto päättivät 2017, että sivistys- ja hyvinvointikeskus toteutetaan.
Samana vuonna kaupunginvaltuusto teki päätöksen, joiden mukaan vanha uimahalli sekä nykyiset Viikaisten ja Pohitullin koulut puretaan.
Yhtenäiskoulun ja monitoimitalon kokonaisuuteen tulee päivähoito, perusopetus, toisen asteen koulutus, kansalaisopisto, liikuntamahdollisuudet sekä yhdistysten tiloja.
Uudisrakennus tehdään elinkaarimallilla.
Käytännössä palveluntuottaja vastaa rakennuksen kunnosta tietyn määräajan.
Hankinta on toteutettu kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.
Kokonaissopimuksen kustannusarvio on 80–­85 miljoonaa euroa.
Urakoitsija on SRV Yhtiöt Oy.
Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy.
Rakentaminen oli tarkoitus aloittaa vuoden 2021 alussa.
Lähde: Hankkeen tilaajaryhmä

Mistä sihyn valituksissa on kyse?

Kaupunginvaltuuston tekemästä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankintapäätöksestä jätettiin Turun hallinto-oikeuteen kesäkuun alkuun eli määräaikaan mennessä viisi valitusta. Niiden takana olivat Juha Nevavuori , Eero Hento , As Oy Viikaistenportti/ Teppo Varpe , Ari Saastamoinen ja Seppo Sjöblom .

Alueen asemakaavamuutoksesta jätettiin viisi valitusta. Yksittäisten valitusten allekirjoittajina olivat Nevavuori, Hento, Viikaistenportti/Varpe ja Sjöblom. Useamman henkilön yhteisen valituksen allekirjoittajina olivat Seppo Lohtaja , Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtaja ja Jarmo Laivorant a. Lisäksi sihyn tonttien luovutusehtojen vahvistamisesta tuli kaksi valitusta, joiden takana olivat Nevavuori ja Hento.

Nevavuori vaati valituksessaan, että valtuuston sihyyn liittyvät päätökset kumotaan ja asiat palautetaan uuteen käsittelyyn. Nevavuoren mukaan valtuuston kokousta ei ole kutsuttu koolle työjärjestyksen ja hallintosäännön mukaisesti.

Lohtajan ja Laivorannan valituksessa vaaditaan asemakaavamuutoksen hylkäämistä tai asian palauttamista valmisteluun. Päätös on heidän mukaansa syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja se oli muutoin monella tavalla lainvastainen.

Hento ja Varpe valittivat hankintapäätöksestä, asemakaavamuutoksesta ja tonttien luovutusehtojen vahvistamisesta. He vaativat, että päätökset kumotaan ja palautetaan uuteen valmisteluun. He vaativat myös päätösten täytäntöönpanokieltoa.

Saastamoisen valitus vaati elinkaarihankkeen valintapäätöksen kumoamista ja palauttamista uuteen valmisteluun. Valituksessa väitetään, että päätös on syntynyt kuntalain ja lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta vastaisesti.

Sjöblom valitti alueen kaavamuutoksesta ja toteaa sen olevan rakennusmuistolain tai sen hengen vastainen. Sjöblom vaatii, että kaavamuutos ja elinkaarihankkeen hankintapäätös kumotaan tai ainakin asiat käsitellään uudestaan.