Sihyn kaavavalitukset nurin hallinto-oikeudessa

0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus eli sihy rakennetaan Viikaistenmäelle. Kuva: SRV Rakennus Oy / Arkkitehdit von Boehm - Renell Oy

Hallinto-oikeuden tänään keskiviikkona tekemän päätöksen mukaan Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaava on lainmukainen. Hallinto-oikeuden mukaan Viikaistenmäen koulurakennuksilla, joiden purkamisen uusi kaava mahdollistaa, ei ole historiallisia tai rakennushistoriallisia arvoja, joiden takia rakennukset olisi asemakaavassa suojeltava.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen (Sihy) asemakaavan 20.4.2020. Asemakaavamuutoksen alue sijaitsee Uudenkaupungin puutalokortteleiden muodostaman valtakunnallisesti merkittävän
rakennetun kulttuuriympäristön alueen (RKY) vieressä. Kyseinen alue on maan parhaiten säilyneitä ja edustavimpia empiren puukaupunkialueita. Kaava-alueella sijaitsevat Viikaisten ja Pohitullin koulurakennukset sekä uimahalli.

Hallinto-oikeuden keväällä tekemien katselmushavaintojen mukaan RKY-alueelta katsottuna pääosin harjanteen taakse sijoittuva kaava-alue ei juuri näy muualta kuin Rauhankadulta ja
Viikaistenkadulta.

Viereiseen RKY-alueeseen liittyvät arvot on riittävällä tavalla otettu huomioon kaavaratkaisuilla, joita ovat Rauhankadun päätteeksi osoitettu aukio, rakennusalan sijainti, muoto ja suunta sekä kerrosluku. Asemakaavan muutos täyttää siten asemakaavan laatimiselle asetetun vaatimuksen rakennetun ympäristön vaalimisesta ja siihen liittyvien erityisten arvojen säilyttämisestä.

Hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu ainoastaan tehdyn kaavapäätöksen laillisuuden arvioiminen. Hallinto-oikeus ei voi kumota tai muuttaa kaavapäätöstä pelkästään tarkoituksenmukaisuusharkintaan liittyvillä perusteilla.

Kaupunki voi siten itsehallintoonsa kuuluvan harkintavallan nojalla päättää muun ohella siitä, onko uudelle kaavaratkaisulle tarvetta.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston asemakaavan hyväksymispäätökseen haki muutosta neljä yksityishenkilöä ja yksi asunto-osakeyhtiö. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeus hylkäsi tai jätti tutkimatta myös muut valitukset, jotka kohdistuivat kaupunginvaltuuston saman kokouksen muihin päätöksiin. Osa niistä liittyi sivistys- ja hyvinvointikeskukseen