Taajamametsiä osataan arvostaa

0
Yksi kaupunkilaisten suosikkikohteita on Kaunisranta Santtiossa.

Taajamametsät ovat uusikaupunkilaisille tärkeitä. Ne lisäävät asumisviihtyvyyttä, tuovat luonnon lähelle kotia ja tarjoavat tilaa ja mahdollisuuksia virkistymiseen, liikkumiseen ja harrastamiseen. Kaupunkilaiset pitävätkin erittäin tärkeänä sitä, että asutuksen ympärillä ja myös asuinalueiden sisällä säilytetään metsää ja niistä myös pidetään huolta. Tämä ilmenee viime vuoden lopulla uusikaupunkilaisille toteutetun taajamametsäkyselyn tuloksista.

Kyselyyn vastanneista suurin osa käy taajamametsissä viikoittain. Vastaajista yli 80 prosenttia kertoi vierailevansa metsässä kesällä vähintään kerran viikossa ja talvisinkin metsässä liikkui viikoittain yli 60 prosenttia. Lähiluonnossa liikkuminen oli kesäaikana jopa päivittäistä 41 prosentille vastaajista.

Metsillä on kyselyn tulosten perusteella kaksi selkeää käyttökohdetta. Metsissä liikutaan joko liikunnan ja ulkoilun takia tai sitten metsässä oleillaan ja nautitaan luonnonrauhasta ja havainnoidaan erilaisia luonnonilmiöitä. Myös metsien hyötykäyttö eli marjastus, sienestys ja villikasvien keruu oli tärkeä asia lähes puolelle vastaajista.

Vastaajien mielestä taajamametsien käyttöä olisi mahdollista vielä lisätä rakentamalla lisää retkikohteita, nuotiopaikkoja tai lintutorneja. Myös uimarannan katsottiin lisäävän metsien virkistyskäyttöä. Samoin metsän läheisyys tai helppo saavutettavuus. Nykyistä kattavampi reitistö ja opastetut reitit sekä infotaulut lisäisivät metsien käyttöä noin kolmanneksella vastaajista.

Kyselyssä vastaajilla oli myös mahdollisuus esittää omia ideoita ja toiveita taajamametsien käytön lisäämiseksi. Vastauksissa ehdotettiin muun muassa talvella hoidettuja kävelyreittejä, vaellusreittiä ja omaa reittiä ratsastajille ja maastopöräilijöille.

Tämän kyselyn mukaan tärkein taajamametsäalue kaupunkilaisille on Hiunjärven ympäristö. Moni nosti suosikikseen myös Käätyjärven ja Ruokolanjärven alueen, Sorvakon pururadan ympäristön, Kaunisrannan sekä Kasarminlahti–Lasamäen metsäalueet. Mutta yksittäisiä merkintöjä saivat käytännössä kaikki kaupungin keskustassa sijaitsevat ja sitä ympäröivät viheralueet ja metsät.

Siihen, pitäisikö taajamametsien olla luonnontilaisia vai enemmänkin hoidettuja, puistomaisempia metsiä, ei kysely antanut selvää vastausta. Noin puolet vastanneista oli luonnontilaisen metsän kannalla ja puolet taas viihtyi enemmän puistomaisemmassa ympäristössä. 52 prosenttia vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä että metsien hoidossa tulisi estää luonnon köyhtyminen, suojella arvokkaita elinympäristöjä ja hoitaa metsiä niin, että ne tarjoavat suojaa myös eläimille.

Uudenkaupungin taajamametsiä piti vastaajista 71 prosenttia melko viihtyisinä tai viihtyisinä. Hoidon ja käytön tavoitteista ylivoimaisesti tärkeimmäksi asiaksi koettiin se, että metsät säilytetään suojan antajina, virkistys- ja maisemakohteina rakennettujen alueiden sisällä ja reunoilla.

Kaupunki sai kyselyn myötä myös paljon vinkkejä ja toiveita siitä, mitä kunnostustöitä erityisesti suosituimmilla ulkoilualueilla olisi tehtävä. Toivottiin lisäopasteita, pitkospuita, valaistusta ja uusia reittejä, myös esteettömiä.

Näin tehtiin taajamametsäkysely


Uudenkaupungin kaupunki toteutti taajamametsäkyselyn viime vuoden lopulla. Asukkaille suunnattuun kyselyyn tuli kaikkiaan 389 vastausta. Näistä 103 tuli nettikyselyn ja 286 karttakyselyn kautta. Lisäksi neljä henkilöä otti yhteyttä puhelimitse.

Vastaajista naisia oli 63% ja miehiä 36%.

Kaupunki halusi kyselyn avulla selvittää, mikä on taajamametsien merkitys asukkaille, miten niitä käytetään ja miten niiden käyttöä ja hoitoa tulisi asukkaiden mielestä kehittää.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään parhaillaan laadittavassa Uudenkaupungin taajamametsien kunnossapitoluokituksessa, sekä vireillä olevassa keskusta-alueen yleiskaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Taajamametsiksi luokitellaan asutuksen keskellä tai sen välittömässä läheisyydessä olevat metsät. Uudessakaupungissa taajamametsät on yli tuhat hehtaaria.