Kalannin kaavan suojelumerkinnät herättävät hämmennystä

0
Sairisten vanha kansakoulurakennus on kaavassa luokiteltu seudullisesti arvokkaaksi ja siten suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennus on paikalle siirretty vanha talonpoikaistalo.

Kalannin vanhan kunnan alueelle laadittava osayleiskaava on parhaillaan nähtävillä ja siitä voi jättää tarvittaessa muistutuksia 20. syyskuuta saakka. Kaava-aineistoon on mahdollista tutustua kaupungin nettisivuilla, yhteispalvelupiste Passarissa ja Kalannin kirjastossa.

Kaavasuunnittelija Annakaarina Lamminpää Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelusta kertoi kaavan laadinnan keskeisenä lähtökohtana olleen asukkaiden ja muiden osallisten mielipiteiden kuuleminen. Tästä syystä kaavasta on järjestetty useampia kuulemistilaisuuksia, ensin vuonna 2017 kyselyn avulla sekä vuonna 2019 luonnoksen kuulemisella.

– Paljon on tehty työtä, kun huomautuksia ja lausuntoja on käyty läpi ehdotusta varten, mutta se työ on kannattanut, jotta pääsemme kaavan kanssa nopeammin hyväksymisvaiheeseen, sanoi Annakaarina Lamminpää.

Hämmennystä ja keskustelua on herättänyt kaavassa olevat suojelumerkinnät rakennus-, kulttuurihistoriallisesti tai ympäristöllisesti merkittävien rakennusten kohdalla. Kyseisiä kohteita, pääasiassa asuinrakennuksia, kaavassa on toistasataa.

– Ensinnäkin meiltä on paljon kysytty sitä, mistä kyseiset merkinnät tulevat. Suojelumerkinnät kaavassa eivät ole mikään uusia asia, vaan ne ovat olleet mukana jo kaavan luonnosvaiheessa. Se, mikä rakennus tai rakennusryhmä on määritelty rakennus- kulttuurihistoriallisesti tai ympäristöllisesti merkittäväksi, perustuu maakuntamuseon rakennetun ympäristön inventointitietoihin, joita Kalannin osalta on täydennetty viimeksi vuonna 2017, kertoi Lamminpää.

Suojelumerkintöjen runsas määrä kertoo Kalannin pitkästä asutushistoriasta ja myös rakennuskannan monikerroksisuudesta.

Lamminpää sanoi ymmärtävänsä heitä, jotka kokevat, että suojelumerkinnät ovat jotakin ylhäältä annettua, asia, johon rakennuksen omistaja ei itse pysty vaikuttamaan.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että yleiskaava on luonteeltaan informatiivinen, eikä sillä ole samanlaista oikeusvaikutusta kuin asemakaavan suojelumerkinnöillä. Kaavan tehtävä on helpottaa viranomaisten työtä esimerkiksi rakennuslupakysymyksissä ja siten säästää myös luvan hakijan aikaa ja kustannuksia, totesi Lamminpää.

Kalannissa on muutamia valtakunnallisesti arvokkaita, suojelumerkinnän saaneita rakennuskohteita, kuten Kalannin kirkko.

Tämän lisäksi nähtävillä olevaan kaavaan on SR-1 merkinnällä merkitty seudullisesti rakennus- ja/tai kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Näitä on koko Kalannin alueella reilut kolmekymmentä, valtaosa vanhojen kantatilojen päärakennuksia.

Merkintä tarkoittaa, että kyseessä on rakennustaiteellisesti sekä maiseman ja kyläkuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että kohteen historiallinen, rakennustaiteellinen ja kyläkuvallinen arvo säilyvät. Ennen rakennusta muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa.

SR-2 merkinnällä kaavaan on puolestaan osoitettu paikallisesti merkittäviä rakennuksia ja rakennusryhmiä, joiden kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas luonne tulee säilyttää. Uudisrakentaminen ja rakennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet tulee toteuttaa siten, että kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokas luonne säilyy.

Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Kohdemerkinnällä osoitettuja rakennuksia ei saa purkaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 127 mukaista purkamislupaa.

SR-2 merkinnällä on kaavaan merkitty reilut sata kohdetta. Näistäkin pääosa kantatilojen vanhoja päärakennuksia, mutta mukana on hyvin säilyneitä torppia, 1900-luvun alkupuolen liikerakennuksia, kouluja ja kokoontumistiloja.

Mikäli kaava-aineiston läpikäyminen tuntuu työläältä tai se herättää kysymyksiä, niin apua löytyy kaupunkisuunnittelusta joko soittamalla (p. 050 3705 771) tai sähköpostilla (annakaarina.lamminpaa(a)uusikaupunki.fi).