Wintteristä maksetaan ainakin viisi miljoonaa euroa – Kh saa tänä iltana selvityksen keskeyttämisen kustannuksista

0

Kaupunginhallitus käsittelee tänä iltana Ari Saastamoisen (sd.) aloitetta sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankinnan keskeyttämiseksi ja hankkeen keskeyttämisen kustannuksista. Kaupunginhallitus päätti syyskuun lopussa äänin 5–6, että hankkeen keskeyttämiskustannuksista on tuotava selvitys valtuuston kokoukseen jo 1.11.

Nyt tehdyn selvityksen mukaan Wintteri-hankinnan keskeyttämisestä jäisi kaupungin tappioksi hankkeen valmistelu- ja suunnittelutyöstä maksetut kustannukset. Niiden toteutunut määrä on tällä hetkellä runsaat 2,3 miljoonaa euroa. Tarjouksen voimassaolon jatkamisesta sekä suunnittelu- ja valmistelutyöstä on tehty SRV:n kanssa sopimus, joka on voimassa 31.1.2022 saakka. Tuon sopimuksen voimassa ollessa valmistelu- ja suunnittelukustannuksia kertyy noin 700 000 euroa.

Hankkeen kilpailutus-, hankinta- ja rahoitusprosessiin on kulunut tähän mennessä noin 1,5 miljoonaa euroa. Myös toteutetuista väistötilaratkaisuista ja ruokapalvelujärjestelyistä on kertynyt kustannuksia. Lisäksi erilaiset asiantuntijapalvelut, väistötila- ja ruokapalvelujärjestelyt, rakennuttamiskustannukset ja muut kulut mukaan laskien Wintteristä koituu vähimmillään kustannuksia lähes viisi miljoonaa euroa.

Hankinnan toteutuessa suunnittelu- ja valmistelutyöt huomioidaan 57,6 miljoonan euron KVR -urakkahintaa vähentävinä erinä.

Selvityksessä huomautetaan, ettei näissä kustannuksissa ole vielä huomioitu sitä työpanosta, joka on vuosien aikana kaupungin sisäisesti käytetty hankkeeseen eikä niitä kustannuksia, joita aiheutuisi hankkeen korvaavista ratkaisuista eli esimerkiksi koulujen remontoinnista.

Lisäksi selvityksessä nostetaan esille, että hankinnan keskeyttämiseen liittyy väistämättä myös oikeusprosessien riski. Käytännössä riski muodostuu mahdollisista oikeudenkäyntikuluista, vahingonkorvauksista sekä markkinaoikeuden keinovalikoiman seurauksista, kuten seuraamusmaksusta.

Vuositasolla Wintterin investoinnin ja ylläpidon kustannukset tarjoushinnan mukaan ovat noin 2,7 miljoonaa euroa korkeammat kuin nykyisten Pohitullin ja Viikaistenmäen kiinteistöjen kulut. Lisäksi poistokulut ovat Wintterin osalta nykytilanteeseen verrattuna noin 400 000 euroa korkeammat. Toisaalta nykyisten kiinteistöjen kuluihin ei ole laskettu Pohitullin ja Viikaistenmäen nykyisten rakennusten perusparannuskustannuksia.

Nykyisten rakennusten purkamisesta koituu kertapoistoja: Viikaisten rakennuksesta vuonna 2022 yhteensä 2,45 miljoonaa euroa, uimahallista vuonna 2025 yhteensä 530 000 euroa ja Pohitullin kiinteistöstä vuonna 2025 yhteensä 900 000 euroa. Wintterin rakentamisen vuosina väistötilakustannukset ovat vuositasolla noin 700 000 euroa ja ruokapalveluista kertyy vuositasolla 620 000 euron menot.

Selvityksessä käydään läpi myös arvio kaupungin talouden kestävyydestä suhteessa Wintterin rakentamiseen. Wintteri ja sen kustannusvaikutukset kiristävät kaupungin taloutta, mutta selvityksen mukaan samalla tavalla kävisi myös koulu- ja uimahallirakennusten peruskorjausvaihtoehdossa. Inspiran 2016–2017 tekemien taloudellisten vertailujen lopputulos 23 vuoden tarkastelujaksolla oli, että uudisrakentaminen elinkaarimallilla on kokonaiskustannuksiltaan edullinen verrattuna rakennusten peruskorjaukseen perinteisellä mallilla. Inspiran analyysi puolsi uudisrakentamista ja elinkaarimallia.

Hankkeen rahoituksesta on päätetty toukokuussa 2021 siten, että oppimisen ja kasvun tilat rahoitetaan leasingrahoituksella ja liikuntatilat taselainalla. Rahoituspäätöksen yhteydessä on todettu, että tarvittavan rahoituksen määrä voi suunnitelmien edetessä muuttua arviolta 5–10 prosenttia.

Selvityksessä myös muistutetaan, että hankintalain 125 pykälän mukaan hankinnan keskeyttämiseen täytyy olla todellinen ja perusteltu syy, eikä keskeyttäminen saa olla esimerkiksi ”tinkimiskierros”.

Fakta

 

Wintterin toteuttaminen

Selvityksessä on eritelty myös Wintterin toteuttamiseen viime vuonna arvioidut kustannukset:

Investointi sisältäen purkukustannukset 57,6 milj. euroa (kiinteähintainen KVR-urakka)

Rakennuttaminen 1,5 milj.euroa

Väistötilat 2 milj. euroa

Palvelusopimus 28,18 milj. euroa (sis. 9,92 milj. euroa pitkän tähtäimen korjaustöihin)