Kaupunki vastaa

0

Uudenkaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden, rakennusten ja tonttien vuokralle antamisesta kahta vuotta pidemmäksi ajaksi, ellei alueella ole kaupunginvaltuuston hyväksymiä luovutusehtoja.

Rakennusvalvonta käsittelee rakennuslupa-asioita ja lupapiste on vain sähköinen luvanhakujärjestelmä, jonne Rk-Housing on jättänyt poikkeuslupahakemuksen tilapäisen rakennusluvan jatkamiseksi.

Maankäyttö ja rakennuslain 176§:ssä todetaan, että rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan.

Poikkeuslupahakemusta käsiteltäessä ympäristö- ja lupalautakunta edellyttää, että hakijalla on voimassa oleva maanvuokrasopimus. Lupaa ei voida myöntää, ellei hakija hallitse maata, jolle hän lupaa hakee.

Kaupunginhallitus on tehdessään päätöksen olla jatkamatta RK-housingin maanvuokrasopimusta todennut, että päätös vuokrasopimuksesta ja tilapäisestä rakennusluvasta tehtiin vuonna 2016 nimenomaan väliaikaisena ratkaisuna äkilliseen asuntopulaan. Koska vuokraamispäätöksen jälkeen kaupunkiin on valmistunut yli 250 rivi- ja kerrostaloasuntoa, ei perus teita vuokrasopimuksen jatkamiselle enää ole. Kaupungin strategian mukaista on pyrkiä kestävämpiin asumisratkaisuihin.

RK-housing on tiennyt lupaa hakiessaan, että viiden vuoden päästä rakennukset tulee siirtää pois alueelta ja näin yritykselle on kerrottu.

Leena Arvela-Hellén

kaupunginarkkitehti