Kosteikoilla pyritään hillitsemään Kasarminlahteen päätyvää ravinnekuormaa

0
Raviradan viereen avattu kosteikko kerää valumavesiä toivotulla tavalla.

Kasarminlahden alueen kehittämishankkeet etenevät vauhdilla. Näkyvimpiä tuloksia on saatu aikaan kosteikkojen kunnostustöissä.

– Alunperin ajatuksena oli kunnostaa Kasarminlahden kaksi vanhaa kosteikkoa ja niiden avulla vähentää laskuojien kautta mereen tulevaa ravinnekuormitusta, selvitti projektipäällikkö ja kosteikkojen kunnostushankkeen vetäjä Pekka Alho Turun ammattikorkeakoulusta.

– Virtaamatutkimuksissa kuitenkin ilmeni, ettei suunnitelma ollut kaikilta osin toteutuskelpoinen. Saimme kuitenkin avattua toista vanhaa, raviradan kupeessa olevaa kosteikkoa ja se näyttää toimivan odotetulla tavalla, kertoi Alho.

Koska yksi Kasarminlahtea rehevöittävä tekijä on Mourunojaa pitkin tuleva kuormitus, keksittiin rakentaa toinen kosteikko Mourunojan alajuoksulle.

– Löysimme onneksi viljelijän, jolla on peltomaata Mourunojan varrella ja joka suostui kosteikon rakentamiseen. Hanke toteutettiin nopealla aikataululla ja mielenkiinnolla nyt seuraamme sitä miten tämä kosteikko vaikuttaa ravinteiden liikkumiseen, selvitti Alho

Käytännössä kosteikko rakennettiin laajentamalla Mourunojaa ja rakentamalla maasta esteitä veden virtauksen hidastamiseksi. Lisäksi rakennettiin pato Mourunojan ja Vionojan väliin.

– Kosteikko hidastaa veden virtausta ja sitoo ravinteita sekä pohjasedimenttiin että kosteikolle aikanaan muodostuvaan kasvillisuuteen. Tämä tulee myös lisäämään alueen monimuotoisuutta, kuvaili Pekka Alho.

Kosteikkojen kunnostushankkeeseen liittyy myös laidunnuksen palauttaminen Kasarminlahden rannoille.

– Laidunnusta on valmisteltu niittämällä ruovikot ja seuraavaksi rakennamme aidat niin että kevään koittaessa alueelle on mahdollista tuoda lauma nautoja, kertoi Alho.

Myös hanke Kasarminlahden esteettömän luontopolun rakentamiseksi etenee. Ensimmäinen osa reitistä on jo valmis ja toinen osa rakennetaan valmiiksi talven aikana. Myös suunnitelma lintujen katselua varten rakennettavasta lavasta on valmis ja rakentamisen kilpailutus on menossa.

– Tarkoituksena on saada esteetön luontopolku lintulavoineen valmiiksi ennen kevätmuuton alkua, selvitti suunnittelija Annakaarina Lamminpää Uudenkaupungin kaupungilta.

Esteettömän luontopolun rakentamiseen kaupunki on saanut taloudellista tukea Yaran Uudenkaupungin tehtaalta.

Kasarminlahden hankkeiden ähtökohtana alueen asukkaiden huoli vesien tilasta Kasarminlahden, Matalanpuhdin ja Ykskoivun merialueilla. Tavoitteena on veden laadun parantaminen ja Kasarminlahden virkistyskäytön lisääminen usean osahankkeen avulla.

Kuntalaiset aktiivisesti mukana hankkeessa, kaikille avoimia webinaareja, pyritään myös toteuttamaan kuntalaisten aloitteita alueen virkistyskäyttöön liittyen.

Rahoitusta saatu Leader Ravakka ja ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelmasta ja jatkohankkeelle on jo haettu rahoitusta.