Palokujien puille kaatolupa– Päätöksestä eriävä mielipide

0

Kaupungin keskustassa sijaitsevan Ihoden puutalokorttelin kiinteistöjen omistajat saivat kaupungilta luvan korttelin palokujien puiden uusimiseen. Kiinteistön omistajien mukaan puut ovat huonokuntoisia ja palokujia tarvittaisiin autojen säilyttämiseen.

Korttelin rakennukset ovat suojeltuja ja suurimmalta osaltaan rakennettu 1800-luvun puolivälissä. Ylisen- ja Alisenkadun väliin jäävässä korttelissa sijaitsee muun muassa työväentalo ja vanha pappila.

Palokujan puiden kohtaloa käsiteltiin viime viikolla kokoontuneessa ympäristö- ja lupalautakunnassa. Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemen ehdotuksena oli, että maisematyölupaa ei olisi korttelin omistajille myönnetty.

Perusteluiksi hän oli todennut, että Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo oli lausunnossaan kertonut edellytykset puuston uusimiselle. Hakemuksessa esitetty toimintatapa puuston uusimiseen on vastoin lausunnossa esitettyä, joten lupaa ei tulisi myöntää.

Vastuumuseo on myös todennut, että kaikkien puiden uusiminen yhdellä kertaa heikentää alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Puiden rakenteellinen kunto on tutkittava ja vain huonokuntoiset puut voidaan puistaa. Museon mukaan uusien puiden istutuskuopat on valvottava arkeologisesti.

Paikallinen pelastusviranomainen totesi, että olemassa olevilla puilla ei ole merkitystä palon leviämisen rajoittamisessa. Se puoltaa puiden kaatamista ja uusien puiden istuttamista.

Lautakunnan kokouksessa Kimmo Nevavuori (kesk.) esitti, että palokujan puiden kaatoon liittyvä maisematyölupa myönnettäisiin, mutta hakijoille ei anneta lupaa töiden aloittamiseen ennen kuin päätös on saanut lain voiman. Petri Marttila (ps.) kannatti Nevavuoren ehdotusta. Äänin 7–1 Nevavuoren ehdotus voitti rakennustarkastajan ehdotuksen.

Lautakunta perusteli luvan myöntämistä sillä, että puut ovat vaarallisia ihmisille ja suojelluille rakennuksille. Puiden uusimisessa on käytettävä perinteisiä palokujan puulajeja. Rakennustarkastaja Pihlajaniemi jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.