Musiikkia, musiikkia

0

Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Viikon erityisenä teemana on oikeus turvallisuuteen. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta. Pysähdyin pohtimaan musiikkioppilaitoksemme arvoja, joita ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys, positiivisuus, sitoutuminen ja turvallisuus.

Meillä Vakka-Suomen musiikkiopistossa jokainen oppilas kohdataan yksilönä, ja annamme oppilaalle tilaa omaan luovuuteen. Musiikki on kulttuurinen perusoikeus, jonka piiriin pääseminen tulisi olla mahdollista jokaiselle lapselle ja nuorelle. Musiikilla on tunnetusti merkittäviä hyötyjä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle, koska musiikin tiedetään lisäävän hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta sekä luovan työpaikkoja, jotka taasen tuovat verotuloja kuntiin.

Tavoitteenamme musiikkiopistossa on, että oppilaamme kokevat elämyksiä ja oivalluksen hetkiä sekä saavat iloa musiikin opiskelusta, mikä luo pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja elinikäiselle musiikin harrastamiselle. Musiikki on esittävää säveltaidetta, joka on tehty jaettavaksi. Meillä on useita erilaisia konsertteja, joissa oppilaamme pääsevät harjoittelemaan esiintymistä. Näihin tapahtumiin on vapaa pääsy kaikille.

Tutkimusten mukaan PISA-tuloksissa pärjääviä maita yhdistää korkealaatuinen taidekasvatusjärjestelmä ja taidetta harrastavilla lapsilla on keskimääräistä paremmat oppimistaidot myös muissa aineissa. Näiden lisäksi musiikki ohjaa kriittisyyteen sekä vahvistaa media- ja kulttuurilukutaitoa antaen näin valmiuksia yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseen ja demokratian vahvistamiseen.

Musiikkiopistomme toiminnassa otamme huomioon vahvan yhteisöllisyyden ja kannustamme yhdessä tekemiseen. Arvostamme yhteisöllistä toimintaa, joka perustuu luottamukseen, osallisuuteen ja motivaatioon. Musiikkioppilaitokset ovat kiinteä osa yhteiskuntaamme. Niiden toiminta ei rajoitu vain oppilaitosten seinien sisään vaan leviää seinien ulkopuolelle hyvinvointivaikutuksina, ilona ja elinvoimana.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että musiikkikasvatus ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa identiteettiä, lisää osallisuutta ja empatiaa sekä vaikuttaa positiivisesti aivoihin, muistiin ja mielenterveyteen.

Suomalainen musiikkikoulutus on kansainvälisesti arvostettu menestystarina. Tämä menestystarina tarvitsee meidän kaikkien tukea ja yhteistyötä saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi. Saatavuudella tarkoitan, että musiikin pariin pääsee. Ajattelen, että musiikkikasvatus on lähipalvelua. Saavutettavuudella tarkoitan, että esimerkiksi sukupuoli, kulttuurinen tausta, asuinpaikka tai perheen taloudellinen tilanne eivät ole musiikkioppilaitoksessa opiskelun este.

Saatavuuteen ja saavutettavuuteen panostaminen eivät ole vain arvovalintoja, vaan ne ovat yhteiskunnallisia velvoitteita, koska musiikkioppilaitosten toimintaa rahoitetaan ja ohjataan yhteiskunnan toimesta. Vakka-Suomen musiikkiopistolla on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa musiikin ja tanssin taiteen perusopetukseen laajan oppimäärän mukaan, joka oikeuttaa opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen.

Turvaamalla musiikkioppilaitoksen resurssit varmistamme, että yhä useamman lapsen ja nuoren oikeus musiikkiin toteutuu.

Jussi Kauranen

Vakka-Suomen

musiikkiopiston rehtori