Liete kuskataan Ukiin – Uusikaupunkilaiset maksavat käsittelystä enemmän kuin naapurikuntalaiset

0
Jarno Helistölä ja Antti Haapajärvi Haapajärvi ovat harmissaan erityisesti lietteen käsittelymaksujen korotuksista. Haapajärvi sanoo, että tuntuu pahalta lähettää laskuja asiakkaille.

– Yhtään lietelaskua en ole vielä lähettänyt asiakkaille. Miten minä selitän heille, että hinta nousee yhtäkkiä näin paljon, eikä se ole meistä kiinni, Vakka-Suomen Viemärihuollon toimitusjohtaja Antti Haapajärvi sanoo.

Haapajärvi ja Jätehuolto Helistölän toimitusjohtaja Jarno Helistölä ovat harmissaan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) tuomista hinnan korotuksista. Kun paikallinen jätehuoltoyhtiö käy tyhjentämässä asiakkaan umpisäiliön tai sakokaivon Uudessakaupungissa ja kuljettaa lietteen Uudenkaupungin jätevedenpuhdistamolle, yrittäjän on perittävä asiakkaalta kovempi käsittelymaksu kuin Laitilan, Pyhärannan ja Kustavin asiakkailta.

Syynä on Uudenkaupungin liittyminen LSJH:n osakkaaksi. Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiö on määritellyt osakaskuntien käsittelymaksut ja sen myötä uusikaupunkilaisten umpisäiliölietteen käsittelymaksu nousee 20,76 euroon kuutiolta. Naapurikunnassa asuvien hinta on vain 9,95 euroa kuutiolta.

Sakokaivolietteestä uusikaupunkilaisilta peritään jatkossa 27,24 euroa kuutiolta, naapurikunnissa asuvilta 15,17 euroa kuutiolta.

– Eli uusikaupunkilaiset maksavat lietteen käsittelystä kovemman hinnan kuin ulkopaikkakuntalaiset, vaikka liete kuljetetaan uusikaupunkilaisten verovaroilla rakennettuun jätevedenpuhdistamoon, Haapajärvi selventää.

Hän myös huomauttaa, että LSJH:n hinnat tietävät uusikaupunkilaisille kovia hinnankorotuksia: säiliölietteen käsittelyn hinta nousee noin 108 prosenttia ja kaivolietteen noin 80 prosenttia.

Yrittäjät korostavat, ettei hinnankorotukseen ole ollut yrittäjillä mitään sananvaltaa. LSJH määrittelee hinnan yksipuolisesti.

– Ikävintä tässä on, että meidän pitää periä tämä kovempi hinta. Kyllä se pahalta tuntuu, kun sama asiakas on ollut 30 vuotta, ja sitten on lähetettävä näin kova lasku, Haapajärvi sanoo.

Jarno Helistölä kertoo, että myös sekajäteastian tyhjennyksistä peritään nyt Uudenkaupungin asiakkailta eri hinta kuin esimerkiksi Laitilassa.

– LSJH:n myötä Uudenkaupungin alueella asumisesta syntyvän poltettavan sekajätteen käsittelymaksut nousivat 8,5 prosenttia. Se tarkoittaa, että 240-litraisen jäteastian tyhjennys maksaa Uudessakaupungissa yli kaksi euroa enemmän kerralta kuin Laitilassa, Helistölä vertaa. Kunnissa, jotka eivät kuulu LSJH:oon, käsittelymaksut pysyivät ennallaan tai jopa laskivat, kuten kävi Laitilassa.

Uusikaupunkilaisten sekajätteet kuljetetaan edelleen kiinteistöiltä Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelylaitoksen halliin, josta LSJH toimittaa ne edelleen Saloon poltettavaksi.

Laitilalaisten sekajätteet Helistölä kerää ensin omaan halliinsa ja kuljettaa sitten poltettavaksi sinne, mistä saa hyvän tarjouksen.

– Jätteenpolttolaitoksia on ympäri Suomea, joten voimme kilpailuttaa, mihin poltettavat sekajätteet kannattaa viedä.

Aiemmin sekajätteitä kuljetettiin suuria määriä ulkomaille, ainakin Ruotsiin ja Viroon – nyt ei enää ulos mene niin paljon, kun Suomessakin on tarvetta poltettavalle sekajätteelle.

Paikallisten jätehuoltoyhtiöiden toimitusjohtajat pelkäsivät, että Uudenkaupungin liittyminen Lounais-Suomen Jätehuoltoon tietää hinnankorotuksia asiakkaille, ja niin osin nyt on käynyt.

– Jätehuollon perusmaksu hieman laski, mutta mitä sillä perusmaksulla sitten saa: viranomaistehtävät ja vaarallisten jätteiden keräyksen, Helistölä summaa.

Kaupungille kertyy säästöjä

Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari arvioi, että kaupungin tavoitteet Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiöön liittymisestä ovat toteutuneet jopa ennakoitua paremmin.

Nikkari huomauttaa, että liete- ja saostuskaivotalouden lietteen käsittelymaksun korotus koskee vain 500 kotitaloutta Uudessakaupungissa.

– Mutta vastaavasti kunnan kaikkien talouksien, arviolta 6  600 talouden, perusmaksukustannukset alenivat peräti kolmanneksella.

Nikkari sanoo, että LSJH:n myötä kierrätyspisteitä ei ole tarvinnut vähentää ja jätehuoltopalvelut ja palvelujen lakisääteinen hoitaminen ovat parantuneet oleellisesti.

– Meille on tullut tekstiilinkeräys, laajentunut muovinkeräys joka kierrätyspisteeseen, jatkuvat maksuttomat keräykset, muun muassa puutarha- ja risujätteet.

– Isossa yhteisössä on turvallista jatkaa, kun maailma muuttuu ja jätehuoltovelvollisuudet kasvavat jatkuvasti.

Uudenkaupungin kaupungille on kertynyt säästöjä sitä kautta, että jätehuollosta on vähennetty kaksi henkilötyövuotta ja ostopalveluista L&T:lta ja kahdelta jätekuljetusyrityksiltä on luovuttu.

–  Säästöä kerääntyi jo näistä yhteensä toistasataatuhatta euroa vuodessa. Kaupungilta kului myös pahimmillaan 40 000 euroa puutarhajätteiden ja risujen vastaanottoon Biolinjalle, joka palvelu on nyt kaupunkilaisille ilmainen ympärivuotinen palvelu.

Jos kaupunki ei olisi lähtenyt LSJH:n osakkaaksi, Nikkarin mukaan kaupungin olisi pitänyt palkata tänä vuonna uusi työntekijä, kun kunnan velvollisuudet kilpailuttaa ja hoitaa sekä valvoa ja raportoida jätehuoltoa laajenevat merkittävästi.

– Viranomaistehtävien hoitamiseen olisi meilläkin pitänyt laatia palvelusuunnitelma, kilpailutussuunnitelma, neuvonta- ja motivointisuunnitelma, viestintä- ja sidosryhmäyhteistyösuunnitelma, sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma, prosessikuvaukset ja prosessien kehittämissuunnitelma ja tehdä tietysti henkilöstöbudjetointi muutamia mainitakseni, hän kuvailee alan vaatimuksia.

Kimmo Nevavuori

Nevavuori edustaa Ukia

Uuttakaupunkia jätehuoltolautakunnassa edustaa tämän vaalikauden Kimmo Nevavuori (kesk.), jonka toimikausi alkoi vasta kaupungin liittymispäätöksen jälkeen vuoden 2022 alusta. Myös Uudenkaupungin teknisellä johtajalla Jari Nikkarilla on kokouksissa läsnäolo-oikeus.

Jätehuoltolautakunta valvoo, että jätelakia noudatetaan ja jätteiden kerääminen tapahtuu asianmukaisesti. Lautakunta päättää myös jätehuollon suurimmista linjauksista, muun muassa jätemaksuista.

Käytännön jätehuolto on siirretty alueelliselle jätehuoltoyhtiölle eli Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle. Nevavuoren mukaan jätehuoltoyhtiöllä on keskeinen merkitys siinä, miten ja millä kustannuksella käytännön jätehuolto toimii.

Korona-aikana jätehuoltolautakunnan kokoukset ovat olleet enimmäkseen etäkokouksia.

– Mahdollisuus tavata jäsenet kasvokkain on ollut vain pari kertaa. Ensivaikutelmani on ollut se, että keskustelu lautakunnassa on ollut avointa ja kaikkien mielipiteitä on kuultu tasavertaisesti. Luonnollista kuitenkin on, että mahdollisissa kiistakysymyksissä Turun kaupungin rooli on keskeinen, Nevavuori luonnehtii.

Hän on tyytyväinen lautakunnan päätökseen jätehuollon perusmaksusta. Ratkaisu merkitsee, että uusikaupunkilaisten kiinteistöjen perusmaksut alenevat.

– Sen sijaan valitettavaa on aluekeräysmaksun ja erityisesti lietteen käsittelymaksupäätökset, jotka merkitsevät maksujen merkittävää nousua Uudessakaupungissa. Kyse on kuitenkin tasavertaisuudesta LSJH:n kuntien välillä ja pitkässä juoksussa jätehuollon järjestäminen yhtenäisesti yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella on varmasti myös taloudellisesti järkevää.

Nevavuori toivoo, että maksujen nostamisesta ei syytettäisi paikallisia yrittäjiä, joilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin noudattaa vahvistettua jätemaksupäätöstä. Paineita pitää asettaa jätehuoltoyhtiötä kohtaan, jotta se toimii kaikilta osin kustannustehokkaasti.

Jätteiden keräystavoissa on kuntien välillä eroja. Joidenkin kuntien astiantyhjennykset LSJH kilpailuttaa, kun taas joissakin kunnissa, kuten Uudessakaupungissa, kiinteistön omistaja valitsee yhtiön, joka tyhjentää ja kuljettaa polttojätteet. Tähän Nevavuori ei usko tulevan muutosta lähitulevaisuudessa.

– Ainakaan mistään sellaisesta ei ole puhuttu. Jos jossain vaiheessa tähän on tulossa muutosta, on huolehdittava siitä, että keräysalueet ovat sen verran pieniä, että myös meidän paikalliset jätehuoltoyhtiöt voivat osallistua kilpailutukseen.

Uudenkaupungin liittyminen osakkaaksi yhteiseen jätehuoltoyhtiöön tapahtui valtuuston äänestyspäätöksellä. Nevavuori arvioi, että ratkaisusta on sekä hyötyjä että haittoja. Jätemaksujen osittainen nousu on selkeästi kielteinen asia. Myönteisinä puolina Nevavuori pitää sitä, että kaupunki säästää hallintokuluissa, palvelut paranivat ja ylipäätään yhtiöllä on laajemmat resurssit huolehtia jatkuvasti tiukentuvista jätehuoltovaatimuksista.

Jäteyhtiön omistama jätteenpolttolaitos Salossa, Lounavoima, vastaanottaa alueelta tulevat jätteet osakkailta omakustannushintaan eikä jätteitä tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja esimerkiksi Ruotsiin.

Lounais-Suomen Jätehuolto

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 18 kunnan omistama yhtiö, joka huolehtii kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta.
LSJH:n toimialueella asuu noin 440 000 asukasta ja vapaa-ajan asuntoja on noin 40 000.
LSJH:n toimintaa valvoo jätehuoltolautakunta, joka toimii osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena 18 osakkuuskunnan alueella. Lautakunnassa on 16 jäsentä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän