Oikeus: Pyydetyt asiakirjat olisi pitänyt luovuttaa valtuutetulle

0

Kaupungin olisi pitänyt antaa kaupunginvaltuutettu Eero Hennon (valtuustoryhmä Saastamoinen–Hento) pyytämä urakkatarjous ja siihen liittyvät asiakirjat. Näin toteaa Turun hallinto-oikeus maanantaina antamassa ratkaisussaan.

Hennon syksyllä 2021 tekemä asiakirjapyyntö liittyy sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin rakentamista koskevan SRV Rakennus Oy:n kokonaisvastuu-urakkatarjoukseen. Tarjous on keväältä 2020. Hento perusteli asiakirjapyyntöään sillä, ettei vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelmasta olisi voinut tehdä päätöksiä ilman tietoa Wintterin rakennusurakan lisäkuluista.

Asiakirjat oli tarjoushintataulukkoa lukuun ottamatta merkitty salassa pidettäväksi. Viranhaltijapäätöksen siitä, ettei kaikkia asiakirjoja luovuteta, teki kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari .

Kaupunki oli luovuttanut Hennolle tarjouspyynnön asiakirjat sekä tarjoushintataulukon, mutta todennut muiden urakkatarjouksen asiakirjojen sisältävän salassa pidettäviä liikesalaisuuksia ja perustellut asiakirjojen luovuttamatta jättämistä sillä, ettei Hento tarvitse kyseisiä salassa pidettäviä tietoja luottamustoimensa hoitamiseen.

Kaupunki oli kuitenkin luovuttanut Hennolle tammikuussa 2022 myös tietopyynnön kohteena olleet urakkatarjouksen salassa pidettäviksi merkityt asiakirjat. Asiakirjat on siis luovutettu siinä vaiheessa, kun kaupunki on tehnyt hankintasopimuksen ja siten kaupunki on noudattanut hankintalakia.

Ajankohdalla kaupunki halusi varmistaa, ettei käynnissä olevan hankinnan eteneminen ja mahdollinen kilpailu häiriinny tarjoajan hinnoittelun päätyessä kilpailijoiden tietoon

Turun hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että se ei tutki Hennon valitusta siltä osin kuin se koskee valituksessa mainittuja urakkatarjoukseen liittyviä sopimuksia, mutta tutkimiltaan osilta hallinto-oikeus kumoaa valituksen alaisen päätöksen eli kaupungin päätöksen, jonka mukaan se ei luovuta asiakirjoja Hennolle.

Hallinto-oikeus totesi, että Hento on valittajana kaupunginvaltuutettu eli luottamushenkilö, jolla on kuntalain mukaan oikeus saada viranomaisilta myös sellaisia ei-julkisia asiakirjoja, jotka tulevat julkisiksi myöhemmin laissa säädettynä ajankohtana. Yksittäisellä valtuutetulla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoja, joita voidaan pitää julkisuuslaissa tarkoitettuina salassa pidettävinä tietoina.

Oikeus toteaa, että kaupunki näyttää virheellisesti samaistaneen käsitteet ei-julkinen ja salainen asiakirja. Oikeus ei kuitenkaan ottanut päätöksessään kantaa siihen, mitkä urakkatarjoukseen liittyvät asiakirjat olivat ei-julkisia ja salaisia.

Hallinto-oikeus myös velvoitti kaupungin korvaamaan Eero Hennolle 1 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole ratkaistu kysymystä valituksessa mainittujen urakkatarjoukseen liittyvien sopimusten luovuttamisesta, koska hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa ratkaista asiaa. Asiasta voi vielä hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.