Aluehallitus teki muutoksia investointisuunnitelmaan

0

Aluehallitus teki tiistaina muutoksia investointisuunnitelmaan ja varautuu lisälainan ottoon.

Valtioneuvosto myönsi viime vuonna hyvinvointialueelle lainanottovaltuutta 470 miljoonaa euroa. Myönnetyn lainanottovaltuuden perusteella Varha laati ministeriöiden ennakkohyväksyntämenettelyyn investointisuunnitelman vuosille 2023-2026, joka hyväksyttiin loppuvuodesta 2022. Investointisuunnittelma tehtii vaillinaisin tiedoin, kun hyvinvointialue oli vasta rakentumassa. Myös nopea inflaatio ja korkojen nousu on tuonut tarpeen päivittää investointisuunnitelmaa.

Aluehallitus päätti tiistaina investointisuunnitelmasta, johon sisältyy ICT-hankkeita aiemman 73,3 miljoonan euron sijaan 63,9 miljoonalla. Laite- ja kalustoinvestoinneiksi esitetään 32,2 miljoonaa euroa, kun aiemmassa suunnitelmassa niiden osuus oli 28,9 miljoonaa. Keskeneräisiin hankkeisiin liittyvien vuokravastuiden määrä tarkennetaan 14,9 miljoonaan euroon aiemman investointisuunnitelman 44,9 miljoonasta. Investointien tulorahoitusosuuksiin ei esitetä muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman osalta hyväksyttiin 409 miljoonan euron hankkeet (aiemmin 439,1 miljoonaa euroa) ja pelastustoimen tarkistettuun osasuunnitelmaan 23,3 miljoonaa euroa (aiemmin 18,2 miljoonaa euroa).

Tarkennetun suunnitelman mukaan lainanottovaltuutta käytetään investointisuunnitelmassa 2023 – 2026 yhteensä 432,4 miljoonaa euroa (aiemmin 457,3 miljoonaa euroa). Investointeja toteutetaan yhteensä 84,3 miljoonalla eurolla vuonna 2023 (aiemmin 86,3 miljoonaa euroa).

Saatujen ennakkotietojen mukaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue olisi saamassa 48,3 miljoonan euron kertakorvauksen vuodelle 2023 kuntien tilinpäätöstietojen perusteella. Tämänkin jälkeen hyvinvointialueen tilikautta 2024 edeltävän vuoden 2023 talousarvion mukainen oikaistu vuosikate jää negatiiviseksi eikä lainanottovaltuutta investointisuunnitelmavuosille 2024 – 2027 näin ollen muodostu.

Varhassa on tästä syystä valmistauduttava käynnistämään lisälainanottovaltuuden hakuprosessi. Hyvinvointialueen on laadittava suunnitelma talouden tasapainottamiseksi ja siten osoitettava taloudellinen kantokyky haettavaan lisälainanottovaltuuteen. Aluehallitus päätti esittää valtuustolle, että aluevaltuusto päättää käynnistää lisälainanottovaltuuden hakumenettelyn vuosien 2024 – 2027 investointisuunnitelman toteuttamiseksi.

Aluehallitus päätti myös käynnistää työn kieliohjelman laatimiseksi. Kieliohjelmatyö aloitetaan kansalliskielilautakunnan asettamalla työryhmällä. Kieliohjelmassa voidaan myös nostaa esiin toimenpiteitä, jotka edistävät organisaation kaksikielisyyttä. Sellaisia ovat esimerkiksi panostukset henkilöstön kielikoulutukseen. Aluehallitus toivoo, että kieliohjelmassa tarkastellaan myös muiden Varsinais-Suomessa puhuttavien kielten asemaa.