Kaupunginvaltuuston koko pienenemässä – Kaupungin hallintosääntöön on tulossa useita muutoksia

0
Kaupungin hallintosääntöluonnosta käsiteltiin maanantain kaupunginhallitusta.

Uudenkaupungin hallintosääntöä päivitettiin jo viime vuonna sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukseen liittyen. Hallintosäännön valmistelu on kuitenkin jatkunut tämän kevään aikana konsulttiyhtiö FCG:n edustajan avulla.

Kaupungin hallintosäännön uudistamisessa on keskitytty erityisesti viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatioihin. Tämän viikon maanantaina hallintosäännön muutoksia käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja muutosehdotusten takia asioista äänestettiin neljästi.

Hallintosääntöön esitetään useita muutoksia, joista kuntalaisille näkyy jatkossa kourallinen. Esimerkiksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kesäkuusta 2025 alkaen kaupunginvaltuuston jäsenmäärä laskisi 43:sta 37:ään. Kuntalain mukaan tämänkokoisella kaupungilla on oltava vähintään 27 valtuutettua. Lopullisesti valtuutettujen määrän päättää valtuusto, mutta joka tapauksessa valtuutettuja on oltava pariton määrä.

Kaupunginhallituksen jäsenmääräksi ehdotetaan kesäkuusta 2025 alkaen yhdeksää henkeä, joten jäsenten määrä putoaisi kahdella. Lautakuntien jäsenmäärä ehdotetaan muutettavaksi niin, että opetus- ja kasvatuslautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja lupalautakunnan jäsenmäärät putoaisivat kahdella siten, että parin vuoden päästä niissä kussakin olisi yhdeksän jäsentä.

Maanantain kaupunginhallituksessa Jari Valkonen (ps.) esitti, että valtuuston, hallituksen ja lautakuntien jäsenmäärät pysyisivät ennallaan. Sami Virtanen (ps.) kannatti Valkosen ehdotusta. Asiasta äänestettiin ja äänin 9–2 hallitus päätyi laskemaan jäsenmääriä.

Tämän vuoden elokuusta alkaen kaupunginhallituksen alla toimisi kaksi uutta jaostoa eli kaupunkisuunnittelujaosto sekä konserni- ja elinvoimajaosto. Kaupunkisuunnittelujaostoon hallitus valitsisi viisi jäsentä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä ja heille varajäsenet. Jaoston esittelijänä toimisi kaupunginarkkitehti. Jaoston tehtävänä on esimerkiksi kehittää alueen maankäyttöä ja kaupunkikuvaa sekä luoda elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Konserni- ja elinvoimajaostoon kuuluisivat kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja valtuuston puheenjohtaja. Jaoston puheenjohtajana toimisi kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja esittelijänä kaupunginjohtaja. Konserni- ja elinvoimajaosto toimisi jatkossa valmistelevana toimielimenä konserniohjauksessa ja valvonnassa kaupunginhallitukselle.

Jaostot toimisivat lautakuntien tavoin, joten pienemmissä asioissa siellä olisi päätösoikeus, mutta sieltä olisi mahdollista myös esittää asioita kaupunginhallituksen päätettäväksi. Jaostojen toimikausi olisi saman mittainen kuin kaupunginhallituksen.

Kaupunginhallituksen jäsen Merja Koski (sd.) esitti, että hallintosääntöuudistuksen yhteydessä rakennussuunnittelu ja -johto siirrettäisiin teknisistä palveluista kaupunkisuunnittelun puolelle. Heli-Päivikki Laurén (sd.) kannatti Kosken esitystä. Äänin 5–6 kaupunginhallitus päätti, että muutos toteutetaan. Teknisten ja ympäristöpalveluiden alla toimivat jatkossakin tekninen infra, varikko, puistoyksikkö, puhdistus- ja ruokapalvelut.

Hallintosääntöluonnoksessa esitettiin, että tuleva kaupunkisuunnittelujaosto käsittelisi jatkossa poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut. Rauno Aaltonen (kesk.) esitti, että rakennusluvan käsittelyyn tarvittavan poikkeamisen ratkaisisi jatkossakin ympäristö- ja lupalautakunta. Seppo Nikula (kok.) kannatti Aaltosen esitystä.
Äänin 7–4 hallitus siis päätti, että siirto tehdään hallintosääntöluonnoksessa esitetyn mukaisesti. Aaltonen ja Nikula jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Tapio Pääkkö (kesk.) ehdotti, että nuorisovaltuusto voisi jatkossa nimetä valtuuston kokoukseen kaksi edustajaansa, joilla olisi kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valkonen kannatti Pääkön ehdotusta. Äänin 4–7 kaupunginhallitus päätti, että nuorisovaltuustolla on jatkossa läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa.

Hallintosääntöuudistuksessa esitettiin muutoksia myös puheenjohtajien vuosipalkkioihin. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkiota ehdotettiin korotettavaksi 2 104 eurosta 4 200 euroon ja varapuheenjohtajien 527 eurosta 1 050 euroon. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota ehdotettiin korotettavaksi 2 555 eurosta 5 000 euroon ja varapuheenjohtajan 639 eurosta 1 2150 euroon.

Myös tarkastuslautakunnan, teknisen lautakunnan, opetus- ja kasvatuslautakunnan, ympäristö- ja lupalautakunnan sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vuosipalkkioiden tuplausta ehdotettiin siten, että ne olisivat jatkossa 1 200 ja 300 euroa. Ympäristöterveydenhuollon lautakunnan ja johtokuntien puheenjohtajien vuosipalkkio olisi jatkossa 450 euroa ja varapuheenjohtajien 110 euroa.

Näiden pykälien käsittelyä varten kaupunginhallituksesta poistui esteellisiä jäseniä ja tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Janne Sjölund (sd.). Laurén esitti, että vuosipalkkioiden korotukset tulisivat voimaan kesäkuun alussa 2025 ja korotukset olisivat 30 prosenttia nykytasosta. Pääkkö kannatti Laurénin ehdotusta ja kaupunginhallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.

Kaupunginhallitus esittää kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle, että se hyväksyisi hallintosääntöön tehdyt muutokset.

Juttua on päivitetty 31.5. kello 12.28, muokattu Rauno Aaltosen esitykseen liittyvää kohtaa.

Fakta
Hallintosääntö

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin.
Kuntalaki sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä.
Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa.
Muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin.
Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalaki.
Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista.
Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.
Kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön.
Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä.
Lähde: Kuntaliitto